Bez čistej vody by život nemal šancu

Globálne znečisťovanie životného prostredia na zemi sa dotýka každého z nás a zasahuje všetky zložky potravy, vrátane životne dôležitej pitnej vody. Na prežitie človek totiž nevyhnutne potrebuje vodu, ktorá však okrem dostatku musí byť aj čistá. Na to by sme mali klásť dôraz a preventívne si dať urobiť chemický rozbor vody z vodovodu alebo zo studne. Špecializované pracoviská nám pomáhajú pri vykonávaní rozličných druhov činností, ktoré sami nedokážeme vykonať, pretože nemáme vzdelanie v danej oblasti či potrebné technické vybavenie. V zariadeniach, kde robia rozbory vody, vašu vzorku vyhodnotia a oboznámia vás s výsledkami. Na určenie či je voda pitná, treba urobiť podrobnejší chemický rozbor v špecializovanom laboratóriu.

Aj kávu si varíme z vody...

Na odobratie vody z vodovodu alebo zo studne treba zavolať pracovníka špecializovanej firmy, tieto vzorky si vezme so sebou a vykoná požadovaný chemický rozbor, výsledky následne pošle zákazníkovi a skonzultuje ich s ním. Ak chemický rozbor vody rozbor preukáže nejaké znečistenie, navrhne riešenie daného problému odborným spôsobom, ktorého výsledkom bude čistá pitná voda.

Odborné zisťovanie zloženia vody

Na prvý pohľad by čistá voda mala byť bez zápachu, sfarbenia, číra, no nie všetky nebezpečné látky vo vode sa dajú odhaliť iba pohľadom alebo vôňou. Vo vode sa môžu nachádzať aj veľmi nebezpečné látky, ktoré sa dajú zistiť iba chemickým rozborom. V studniach sa zväčša nachádzajú ťažké kovy, dusičnany, dusitany, ale aj niektoré nebezpečné baktérie. Do vody z vodovodu sa dostávajú prevažne látky ako chlór, vápnik či horčík. Všetky spomínané zložky sa dajú zistiť iba komplexným rozborom vody. Výsledky sa zaznamenávajú v protokole, ktorý o vyšetrení vzorky vody vypracuje pracovník a doručí ho zákazníkovi, poprípade http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/pripadne ich s ním prekonzultuje a navrhne aj možné riešenie tak, aby ste mali vodu čistú a vhodnú na každodenné používanie.